Special Heroes – Twinschoolproject – Suriname 2010

Special Heroes 2010 – Sports and Education

Learning Circles Sport Suriname – Nederland 2010
Binnen de Onderwijsspecialisten is 3 jaar geleden het project Special Heroes gestart. Een krachtig sportstimuleringsproject waarin kinderen en jongeren met lichamelijk, verstandelijke en meervoudige beperkingen middels een binnenschool en buitenschools traject structureel toegeleid worden naar verschillende sportverenigingen. Het project is inmiddels zo succesvol dat samen met NOC*NSF, Gehandicaptensport Nederland en LVC3 met de landelijke uitrol is gestart. In 2012 moeten alle scholen voor Speciaal Onderwijs in Nederland  Special Heroes scholen zijn. Het project wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS. Binnen het project zijn op scholenniveau een groot aantal vakleerkrachten actief betrokken. Een aantal van hen heeft tevens extra uren gekregen om de leerlingen daadwerkelijk naar de verenigingen te begeleiden. Deze uren worden deels door de overheid en deels door de scholen zelf gefinancierd. Dit gebeurt onder de noemer van de zogenaamde combinatie functie, een regeling van de rijksoverheid om sportstimulering in de breedste zin van het woord te stimuleren en te verankeren.

Ook in Suriname wordt op dit moment aan sportstimulering voor kinderen en jongeren met een beperking een belangrijke impuls gegeven. Middels de organisatie Sports Unlimited Suriname (SUS) én de gezamenlijke impuls die het ministerie van VWS in Nederland en het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) in Suriname geven, hoopt men sportstimulering en de daadwerkelijke verankering binnen de verenigingen op gang te brengen. Hierbij wordt tevens samenwerking gezocht met het sportopleidingsinstituut in Paramaribo en wordt curriculum ontwikkeling gestimuleerd.

Een Learning Circle Sport kan in bovenstaand proces vanuit de basis van de sport en vanuit de basis van de sportstimulering een stevige impuls geven. Hiermee kunnen de doelen worden bereikt die men voor ogen heeft als het gaat om bewegingsonderwijs aan kinderen en jongeren met een beperking: hen zoveel sporttoerusting geven dat ze voorbereid worden op een sportieve vrijetijdsbesteding ook na hun schoolloopbaan. Collega vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit beide landen kunnen middels kennisontwikkeling, kennisdeling en ervaringsuitwisselingen daarin een proces op gang brengen op basis van het Learning Circle principe dat bijdraagt genoemd doel te behalen. M.a.w. middels Sport en ICT én middels ervaringen die de leerlingen en hun begeleiders met elkaar delen en uitwisselen wordt gestreefd naar een structurele verankering en borging.

Tijdens een werkbezoek aan Suriname in juli/augustus van dit jaar zijn de eerste gesprekken gevoerd om deze Learning Circle te starten. iEARN Suriname en het Speciaal onderwijs in Suriname zien grote mogelijkheden om deze Learning Circle tot een succes te maken.

Concreet zal de Learning Circle gaan draaien onder ‘regie’ van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Waarbij er per deelnemende school een klas en een klassenleerkracht wordt gezocht die hierin met de vakleerkracht bewegingsonderwijs optrekt. Variaties op deze concrete uitvoer zijn uiteraard mogelijk en zullen worden besproken tijdens de scholingsmomenten in Suriname. De eerder genoemde sportbonden zullen in en tijdens de uitvoer van de Learning Circle een stevige rol krijgen in de praktische uitvoer. De opzet en facilitering van de Learning Circles is in handen van het Global Teenager Project dat alle eerdere Learning Circles met Suriname verzorgde en in 35 landen Learning Circles aanbiedt.